Algemene Verhuringsvoorwaarden

1. Als algemene regel worden onze heftrucks verhuurd zonder voerder.

 

2. De huurprijzen worden berekend per week of per maand, onverdeelbaar. In geval van niet-betaling binnen de overeengekomen termijn, mag de verhuurder beslag leggen op zijn materiaal.

 

3. Inbegrepen in de huurprijs:

 

4. Het vervoer is ten laste van de huurder aan forfaitaire prijzen en geschiedt op risico en gevaar van de huurder.

 

5. De heftrucks worden in goede staat afgeleverd en zullen door de huurder gebruikt worden zoals een goede huisvader dit zou doen.

De gebruikstijd zal max. 25 bedrijfsuren per week mogen bedragen.

Het supplement voor meer gepresteerde bedrijfsuren, volgens de urentellerstanden vermeld in de orderbevestiging.

De heftruck, evenals de bijhorigheden, dient ons terug geleverd te worden in de staat waarin hij zich bevond bij aflevering.

Eventuele kosten in dit verband, ingevolge onbevoegd gebruik, abnormale slijtage, aanrijdingen, overbelasting of het niet uitvoeren van dagelijks onderhoud, zoals vermeld onderaan, zullen aan de huurder worden doorberekend.

 

6. Het dagelijks onderhoud zoals vermeld onderaan is ten laste van de huurder.

 

7. Mocht tijdens het werk, door om het even welke oorzaak, het toestel onklaar worden, dan zal dit in de kortst mogelijke tijd hersteld worden.

Voor eventueel tijdverlies moeten wij alle verantwoordelijkheid in zulke gevallen afwijzen.

 

8. Herstellingen ingevolge normale slijtage zijn ten laste van de eigenaar. Herstellingen ingevolge aanrijding, overbelasting of onbevoegd gebruik, zijn ten laste van de huurder, evenals de huurtijd tijdens deze herstellingen.

 

9. Behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, mag het gehuurde materiaal niet ingezet worden in corrosieve omstandigheden, diepvries, stofrijke en explosieve omgeving.

 

10. De opzegtermijn voor verhuring per week bedraagt 2 werkdagen, voor verhuring per maand 5 werkdagen.

 

11. Verzekering tegen schade aan de heftruck, tegen derde of tegen schade aan behandelde goederen, zijn door de huurder te dekken en zijn NIET op de eigenaar, firma Still N.V. verhaalbaar. Wanneer de huurder, om welke reden dan ook, in de onmogelijkheid zou verkeren, het materiaal aan de verhuurder terug te bezorgen (zelfs door omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil, overmacht, e.d.), zal de huurder de verhuurder hiervoor schadeloos

stellen, door de betaling van het bedrag, nodig voor de aankoop van evenwaardig materiaal. De huurprijs blijft doorlopen tot de dag der schadeloosstelling.

 

12. Het in huur nemen van één van onze machines houdt in, dat met alle bovenvermelde voorwaarden stilzwijgend wordt ingestemd.

 

13. Alle betwistingen inzake interpretatie en uitvoering van de huurovereenkomst, behoren tot de bevoegdheden van de rechter van de Kamer van Koophandel. Het staat de verhuurder vrij de zaak voor de bevoegde Rechtbank te brengen van de woonplaats van de huurder.

A. Elektrische vorkheftruck

B. Thermische heftruck